Disclaimer

DISCLAIMER

Drinxx Groothandel, Drinxx Wijnhandel & Slijterij en Drinxx Webshop, hierna te noemen: “Drinxx”, stellen uw interesse in onze onderneming en uw bezoek aan onze website zeer op prijs.

1. VOORWAARDEN VAN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website drinxx.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zonder enige beperking of enig voorbehoud akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer en dat u 18 jaar of ouder te bent. Kunt u niet instemmen met de voorwaarden, gebruik deze website dan niet. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Hoewel Drinxx zorgvuldigheid en integriteit in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Drinxx niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Drinxx garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Drinxx wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

2. CONTACTGEGEVENS

Drinxx Groothandel B.V.
Adres: Maarten Kruytstraat 24, Box 174 te 2200 AD Noordwijk
Telefoonnummer: +31 (0)71-3612182
E-mail adres: info@drinxx.nl
KvK-nummer: 66688361
BTW-nummer: NL856661788B01

3. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

4. EIGEN RISICO

Door het bezoeken van deze website accepteert u dat gebruik van deze website voor eigen risico is. Geen van de partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen, produceren en beschikbaar stellen van de website kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige directe en indirecte schade, gevolgschade en andere schade welke kunnen ontstaan door een al dan niet mogelijke toegang, gebruik, browsen en het downloaden van materiaal van deze website, veroorzaakt door virussen, bugs, menselijke of technische fouten, gebreken aan hardware, software of netwerk, of andere gebreken of vertragingen in netwerkverbindingen of gegevensoverdracht. Het downloaden, ook indien uitdrukkelijk toegestaan en mogelijk gemaakt op de website, is voor eigen risico.

5. ONRECHTMATIGE TEKSTEN DOOR DERDEN

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om teksten op deze website te (doen) plaatsen van pornografische, obscene, profane, lasterlijke, bedreigende, onrechtmatige aard of andere teksten die in strijd zijn met enige wet- en regelgeving, of die kunnen aanzetten tot onrechtmatig gedrag welke tot strafrechtelijke of civiele aansprakelijkheid kan leiden. Het promoten van excessief of onverantwoordelijk gebruik van alcoholhoudende drank of drankgebruik is niet toegestaan.

Ondanks dat Drinxx betrokken is in het ontwikkelen, produceren en beschikbaar stellen van de website en de door derden op de website geplaatste teksten of andere materialen kan inzien en monitoren, accepteert Drinxx geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor claims met betrekking tot de inhoud van de teksten of materialen van derden. Dinxx behoudt zich het recht voor de door derden op de website geplaatste teksten te allen tijde geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

6. GEBRUIK INFORMATIE DOOR DRINXX

Door deze website te bezoeken accepteert u dat de informatie die door u op de website is geplaatst, niet behandeld zal worden als vertrouwelijk of eigendom. U accepteert tevens dat ideeën, concepten, ontwerpen en andere informatie die u op de website plaatst te allen tijde door Drinxx mag worden gebruikt, zonder dat u hieraan enige rechten kunt ontlenen.

7. LINKS

Deze website bevat eventueel links naar websites die door derden worden aangeboden en beheerst, en waarover Drinxx geen controle uitoefent. De links impliceren niet, direct of indirect, dat Drinxx de inhoud van de door derden beheerste websites heeft overzien of goedgekeurd of dat er associaties of sponsorrelaties bestaan tussen Drinxx en derden, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld. Drinxx is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van websites waartoe bezichtiging via links op websites van of naar Drinxx mogelijk zijn gemaakt. Het gebruiken van links vindt plaats op eigen risico.

8. INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN AUTEURSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, berusten bij Drinxx. U erkent en stemt ermee in dat het uitdrukkelijk is verboden om materialen, zoals beeldmerken en logos, audio -en videomaterialen, banners, teksten, presentaties, cijfers, afbeeldingen en de structuur en indeling evenals de broncode van deze site te wijzigen, te verveelvoudigen en te hergebruiken, al dan niet voor commerciële doeleinden, waaronder begrepen het exploiteren van eigen internetpagina's, behalve in het geval dat Drinxx vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend. Drinxx zal haar intellectuele eigendomsrechten met al haar toekomende rechtsmiddelen in rechte handhaven en afdwingen. Het aanbrengen van wijzigingen in de inhoud van de Site is uitdrukkelijk verboden.

9. MERKEN

Het woord- en beeldmerk “Drinxx” met haar type merk, kleur en logo is in het merkenregister gedeponeerd, wordt op deze website vermeld en is eigendom van Domestique Holding B.V. te Amersfoort. Er is schriftelijk toestemming dat Drinxx Groothandel B.V. het woord- en beeldmerk “Drinxx” exclusief mag gebruiken. Zonder schriftelijke toestemming van Domestique Holding B.V. is het door derden niet toegestaan gebruik te maken van het woord- en beeldmerk “Drinxx”.

10. PRIVACY & COOKIE BELEID

Drinxx respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op een transparante en zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Eventuele klachten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen aan de Autoriteit Persoonsgegevens worden gericht.

Dit privacy beleid is van toepassing op onze diensten. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in het kader van het uitvoeren van de met u aangegane overeenkomst, bijvoorbeeld voor het bevestigen en versturen van uw aankoop, het voldoen aan een wettelijke verplichting en in geval van een gerechtvaardigd belang ten aanzien van marketingdoeleinden. Wanneer u toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming ook te allen tijde weer intrekken.

Verwerking van uw persoonsgegevens vindt slechts plaats binnen Nederland. Uw gegevens worden niet doorverkocht aan derden; de gegevens worden slechts verstrekt aan derden voor zover hier een legitieme reden voor aanwezig is, zoals het mogelijk maken van de levering van uw aankopen en een eventuele verkoop van de organisatie. Drinxx is uiteraard niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacy beleid te accepteren. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is, of u heeft aangegeven een nieuwsbrief te ontvangen. Dit houdt in ieder geval in dat uw persoonsgegevens niet langer dan één jaar worden bewaard, tenzij omstandigheden zich voordoen die het rechtvaardigen de gegevens langer te bewaren. U heeft recht op inzage, correctie, overdragen en/of verwijdering van uw persoonsgegevens bij Drinxx. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend bij Drinxx. Uw verzoek zal binnen vier weken worden afgehandeld. Drinxx behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid te wijzigen.

Op deze site gebruiken we functionele (nodige om de website te laten functioneren) en analytische (om inzicht te krijgen in het functioneren van de website) cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

Deze cookies gebruiken we om uw voorkeuren te registreren; informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst; u bij een volgend bezoek aan onze site op de hoogte te stellen van nieuwigheden die u zouden kunnen interesseren;

uw vroegere activiteiten op de site te registreren en om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres Bij een bezoek aan onze website bewaren wij uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert; uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website; alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoekinformatie en/of siteregistratie).

Deze informatie wordt gebruikt om u op de hoogte te stellen van updates van onze site en voor intern gebruik van verwerken van orders en informatie aanvragen. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de ITsector. Wij maken gebruik van een beveiligde SSL-verbinding tijdens het bestelproces en het invullen van contactformulieren. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om te voorkomen dat de ontvangen informatie op onze site verloren gaat, onrechtmatig wordt gebruikt of gewijzigd.

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

U zult alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt Drinxx zal alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt. Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Zo heeft u altijd de kans uw deelname te weigeren. Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie kunt u contact met ons op nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

11. WIJZIGINGEN

Drinxx behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.